ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem těchto Zásad ochrany osobních údajů je informovat uživatele („Uživatelé“ nebo „Vy“) o shromažďovaní a zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím portálu etl.es („Portál“).
Přístup a používání Portálu znamená znalost a přijetí podmínek uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Správce osobních údajů

Identita: Společnost ETL Spain Holding, S.L (dále jen, “ETL SPAIN HOLDING”)

DIČ: B65880668

Poštovní adresa: Calle Mallorca 272 – 08037 Barcelona, Španělsko

Telefonní číslo: (+34) 900649344

E-mail: info@etl.es

DPO: Společnost ETL SPAIN HOLDING má osobu zodpovědnou za ochranu osobních údajů, kterou můžete kontaktovat prostřednictvím následující e-mailové adresy info@etl.es nebo písemně na víše uvedené adrese.

 

Jakým způsobem shromažďujeme osobní údaje?

Společnost ETL SPAIN HOLDING shromažďuje informace od uživatelů, pokud používají funkce Portálu, které vyžadují poskytování některých osobních údajů. Společnost ETL SPAIN HOLDING shromažďuje zejména následující typy informací:

  • Údaje poskytnuté prostřednictvím kontaktního formuláře, pokud uživatel potřebuje získat informace o dostupnosti našich služeb nebo odpověď na jakýkoliv dotaz či požadavky společnosti ETL SPAIN HOLDING.
  • Údaje poskytnuté prostřednictvím odkazu „Pracujte s námi“ zahrnující životopisy, které nám uživatelé zasílají.
  • E-mailová adresa, poskytnutá uživateli přihlašující se k odběru našeho newsletteru a na zasílání naší komunikaci.
  • Údaje poskytnuté zasíláním e-mailů na adresy uvedené na Portálu.
  • Údaje poskytnuté vyplněním formulářů nebo používáním funkcí, které Portál nabízí.

Používání různých formulářů a/nebo funkcí na Portálu je nepovinné. Pro správné vyřešení vaší žádosti je zapotřebí vyplnit některá políčka, takže v případě odmítnutí uživatele poskytnout požadované informace zabrání společnosti ETL SPAIN HOLDING odpovědět na váš dotaz.

Přenos osobních údajů

Poskytnuté osobní údaje mohou být sdílené s ostatními společnostmi v rámci obchodní skupiny ETL GLOBAL. 

Naše webové stránky využívají nástroj ALMA, což je software s umělou inteligencí, který je zodpovědný za řešení různorodých dotazů, které může uživatel položit. Je však možné, že v určitém okamžiku online konverzace bude muset uživatel poskytnout osobní informace, identifikační či citlivé údaje.

Osobní údaje uživatelů nebudou zpracovávány za jiným účelem než pro vyřešení samotného dotazu a mohou být za tímto účelem sdíleny s dalšími společnostmi v rámci obchodní skupiny ETL GLOBAL.  Uvedené osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetím stranám, s výjimkou případů, kdy se jedná o splnění zákonných povinností, kterým společnost ETL SPAIN HOLDING podléhá.

ALMA nenese odpovědnost za případné problémy, které mohou nastat, ani za údaje poskytnuté uživatelem prostřednictvím komunikačního kanálu. Další informace naleznete na adrese www.chatbotalma.com .

 

K jakým účelům používá společnost ETL SPAIN HOLDING osobní údaje uživatelů?

Osobní údaje, které nám uživatel Portálu poskytne prostřednictvím formulářů a funkcí umožněných na Portálu, budou zpravidla zpracovávány za účelem poskytnutí informací požadovaných uživateli, zodpovězení jejich dotazů nebo žádostí na splnění jakéhokoliv jiného účelu uvedeného ve formulářích a funkcích, které Portál nabízí.

V případě osobních údajů poskytnutých prostřednictvím odkazu «Spolupracujte s námi» budou tyto údaje zpracovávány za účelem posouzení a řízení jejich možné účasti na současných nebo budoucích náborech prováděných společností ETL SPAIN. HOLDING.

V případech, kdy se uživatelé přihlásí k odběru našeho newsletteru, budou jejich osobní údaje zpracovávány za účelem zasílání jakýmikoliv prostředky, včetně elektronických (e-mail, SMS atd.). ), propagační sdělení o našich produktech a daňových, účetních, administrativních či jiných službách, které nabízíme nebo poskytujeme, jakož i informace o našich aktivitách, včetně relevantních novinek o společnosti ETL SPAIN HOLDING a informací o akcích, které pořádáme, sponzorujeme nebo kterých se společnost ETL SPAIN HOLDING nebo její odborníci jinak účastní.

 

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje uživatelů nebudou zpřístupněny třetím stranám, s výjimkou případů, kdy se jedná o splnění zákonných povinností, kterým ETL SPAIN HOLDING podléhá.

Odůvodnění zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů je souhlas udělený uživateli přijetím těchto Zásad ochrany osobních údajů v příslušných polích.

 

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat?

Osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou pro splnění účelu zpracování a správy informací požadovaných uživateli, pro zodpovězení jejich dotazů nebo žádostí nebo pro splnění jakéhokoliv jiného účelu uvedeného ve formulářích a funkcích, které Portál kdykoliv nabízí.

V případě osobních údajů poskytnutých prostřednictvím odkazu «Spolupracujte s námi» budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu maximálně [1 roku]. Jsme si vědomi, že po uplynutí této doby mohou být vaše údaje neaktuální, proto přistoupíme k vymazání veškerých vašich údajů.

Pokud jste se přihlásili k odběru našeho newsletteru nebo jste souhlasili se zasíláním propagačních sdělení, budeme vaše údaje uchovávat, dokud tento souhlas neodvoláte.

Po uplynutí výše uvedených lhůt může společnost ETL SPAIN HOLDING blokovat a uchovávat osobní údaje uživatelů za účelem řešení výše uvedených povinností vyplývajících ze zpracování, a to pouze po dobu promlčení. Po uplynutí této lhůty ETL SPAIN HOLDING tyto osobní údaje vymaže.

 

Jak mohu aktualizovat své osobní údaje?

Uživatel zaručuje, že osobní údaje poskytnuté společnosti ETL SPAIN HOLDING prostřednictvím tohoto Portálu jsou pravdivé, správné, aktuální a úplné. Uživatel je povinen informovat společnost ETL SPAIN HOLDING o jakékoliv změně nebo aktualizaci těchto údajů, a to zasláním zprávy na poštovní nebo elektronickou adresu uvedenou v části «Jak mohu uplatnit svá práva? a postupovat podle pokynů v něm uvedených.

 

Co se stane, pokud poskytnu společnosti ETL SPAIN HOLDING údaje od třetích stran?

Uživatelé obecně nesmějí poskytovat osobní údaje týkající se třetích stran. V případě, že uživatel poskytne osobní údaje třetích osob, musí tyto osoby informovat o obsahu těchto Zásad ochrany osobních údajů před tím, než jejich údaje zahrne nebo sdělí společnosti ETL SPAIN HOLDING. Uživatel zaručuje, že získal předchozí souhlas těchto třetích osob s poskytnutím jejich osobních údajů společnosti ETL SPAIN HOLDING pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

 

Jak mohu uplatnit svá práva?

Uživatel může udělený souhlas kdykoliv odvolat a požádat společnost ETL SPAIN HOLDING o potvrzení, zda zpracováváme jeho osobní údaje, a pokud ano, o přístup k nim. Stejně tak může požádat o opravu nepřesných údajů nebo případně požádat o jejich vymazání, pokud již mimo jiné nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny.

Za určitých okolností může uživatel také požádat, abychom omezili zpracování jeho údajů, a v takovém případě je budeme uchovávat pouze pro účely uplatnění nebo obhajoby nároků. Za určitých okolností můžete také vznést námitku proti zpracování svých údajů. Společnost ETL SPAIN HOLDING přestane zpracovávat osobní údaje, s výjimkou závažných oprávněných důvodů nebo v případě uplatňování nebo obhajoby jakýchkoliv nároků. V neposlední řadě může uživatel v případě potřeby využít práva na přenositelnost a získat údaje v elektronické podobě nebo je předat jinému subjektu.

K tomuto účelu můžete využít následující kanály, ale vždy přiložte fotokopii občanského průkazu nebo jiného dokladu, kterým můžete prokázat svou totožnost:

  • Poštou na adresu: Calle Mallorca 272 – 08037 Barcelona, Španělsko
  • E-mailem na info@etl.es

A na závěr, pokud si je uživatel vědom nebo se domnívá, že událost může zahrnovat porušení platných předpisů o ochraně údajů, může kontaktovat našeho bezpečnostního manažera a podat stížnost španělskému úřadu pro ochranu údajů.

 

Aktualizace a změny Zásad ochrany osobních údajů

ETL SPAIN HOLDING si vyhrazuje právo na změny těchto Zásad ochrany osobních údajů. Pokud k takovým změnám dojde, budou o nich Uživatelé informováni prostřednictvím zpráv na Portálu, e-mailem nebo jiným vhodným postupem v závislosti na okolnostech.

 

Esta acción está promovida y subvencionada por el SOC y financiada al 100% por el Fondo Social Europeo como parte de la respuesta de la
Unión Europea a la pandemia COVID-19
Subvención