ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom týchto Zásad ochrany osobných údajov je informovať používateľov („Používatelia“ alebo „Vy“) o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov získaných prostredníctvom portálu etl.es („Portál“).
Prístup a používanie Portálu predpokladá znalosť a prijatie podmienok uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Identita: Spoločnosť ETL Spain Holding, S.L (ďalej len, “ETL SPAIN HOLDING”)

DIČ: B65880668

Poštová adresa: Calle Mallorca 272 – 08037 Barcelona, Španielsko

Telefón: (+34) 900649344

E-mail: info@etl.es

DPO: Spoločnosť ETL SPAIN HOLDING má zodpovednú osobu pre ochranu údajov, ktorú môžete kontaktovať prostredníctvom nasledujúcej e-mailovej adresy info@etl.es alebo jej napísať na poštovú adresu uvedenú vyššie.

 

Ako zhromažďujeme osobné údaje?

Spoločnosť ETL SPAIN HOLDING zhromažďuje informácie od používateľov, keď používajú tie funkcie Portálu, ktoré si vyžadujú poskytnutie niektorých osobných údajov. Spoločnosť ETL SPAIN HOLDING predovšetkým zhromažďuje nasledujúce typy informácií:

  • Údaje poskytnuté prostredníctvom kontaktného formulára, keď používateľ chce získať informácie o dostupnosti našich služieb alebo zodpovedať akýkoľvek druh otázky či požiadavky spoločnosťou ETL SPAIN HOLDING.
  • Údaje poskytnuté prostredníctvom sekcie „Pracujte s nami“ vrátane životopisov, ktoré nám používatelia posielajú.
  • E-mailová adresa poskytnutá používateľmi na prihlásenie sa na odber nášho bulletinu a na prijímanie našej komunikácie.
  • Údaje poskytnuté zasielaním e-mailov na adresy uvedené na portáli.
  • Údaje poskytnuté vyplnením formulárov alebo používaním funkcií, ktoré Portál kedykoľvek ponúka.

Používanie rôznych formulárov a/alebo funkcií povolených na Portáli je dobrovoľné. Na správne vyriešenie vašej žiadosti sú potrebné niektoré povinné políčka, takže odmietnutie používateľa poskytnúť požadované informácie v týchto políčkach zabráni spoločnosti ETL SPAIN HOLDING odpovedať na vašu žiadosť.

 

Prenos osobných údajov

Poskytnuté osobné údaje môžu byť zdieľané so všetkými spoločnosťami v rámci obchodnej skupiny ETL GLOBAL. 

Naša webová stránka používa nástroj ALMA, softvér umelej inteligencie, ktorý bude zodpovedný za riešenie akýchkoľvek otázok, ktoré môže používateľ položiť. Je však možné, že v určitom okamihu rozhovoru online musí používateľ poskytnúť osobné údaje, identifikačné ako aj citlivé údaje. 

Osobné údaje používateľov nebudú spracúvané na iný účel ako na vyriešenie samotnej otázky a môžu byť zdieľané s inými spoločnosťami v rámci obchodnej skupiny ETL GLOBAL na tento účel.  Uvedené osobné údaje nebudú za žiadnych okolností poskytnuté tretím stranám, s výnimkou na účel splnenia zákonných povinností, ktorým spoločnosť ETL SPAIN HOLDING podlieha.  

ALMA nezodpovedá za vzniknuté problémy ani za údaje poskytnuté používateľom prostredníctvom samotného komunikačného kanála. Viac informácií nájdetewww.chatbotalma.com

 

Na aké účely používa spoločnosť ETL SPAIN HOLDING osobné údaje používateľov?

Osobné údaje, ktoré nám používateľ Portálu poskytne prostredníctvom formulárov a funkcií povolených na Portáli, budú všeobecne spracovávané na splnenie účelu poskytnutia informácií požadovaných používateľmi, odpovedanie na ich otázky alebo požiadavky alebo na splnenie akéhokoľvek iného účelu uvedeného vo formulároch a funkciách, ktoré Portál kedykoľvek ponúka.

V prípade osobných údajov poskytnutých prostredníctvom sekcie „Pracujte s nami“ budú tieto údaje spracované za účelom posúdenia a správy ich prípadnej účasti na súčasných alebo budúcich náboroch zamestnancov, ktoré vykonáva spoločnosť ETL SPAIN. HOLDING.

Okrem toho v prípadoch, keď sa používatelia prihlásili na odber nášho bulletinu, budú ich osobné údaje spracované na účely zasielania akýmikoľvek prostriedkami vrátane elektronických prostriedkov (e-mail, SMS atď.), reklamných oznámení o našich produktoch a fiškálnych, účtovných, administratívnych alebo iných službách, ktoré ponúkame alebo poskytujeme, ako aj informácie o našich aktivitách, vrátane relevantných správ o spoločnosti ETL SPAIN HOLDING a informácií o podujatiach, ktoré organizujeme, sponzorujeme alebo na ktorých sa spoločnosť ETL SPAIN HOLDING alebo jej odborníci inak zúčastňujú.

 

Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje používateľov nebudú poskytnuté tretím stranám, s výnimkou na účel splnenia zákonných povinností, ktorým spoločnosť ETL SPAIN HOLDING podlieha

 

Odôvodnenie spracúvania osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas udelený používateľmi prijatím týchto Zásad ochrany osobných údajov a príslušných políčok.

 

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Osobné údaje budú uchovávané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania a správu informácií požadovaných používateľmi, odpovedanie na ich otázky alebo požiadavky alebo na splnenie akéhokoľvek iného účelu uvedeného vo formulároch a funkciách, ktoré Portál kedykoľvek ponúka.

V prípade osobných údajov poskytnutých prostredníctvom sekcie „Pracujte s nami“ osobné údaje budeme uchovávať maximálne po dobu [1 roka]. Sme si vedomí, že po tomto období môžu byť vaše údaje neaktuálne, preto pristúpime k vymazaniu všetkých vašich údajov.

Ak ste sa prihlásili na odber nášho bulletinu alebo ste nám udelili súhlas na zasielanie reklamných oznamov, budeme vaše údaje uchovávať dovtedy, kým tento súhlas neodvoláte.

Po uplynutí vyššie uvedených lehôt môže spoločnosť ETL SPAIN HOLDING zablokovať a uchovávať osobné údaje užívateľov na riešenie prípadných uvedených záväzkov vyplývajúcich zo spracovania a to len počas premlčacej doby. Spoločnosť ETL SPAIN HOLDING tieto osobné údaje po uplynutí tejto doby vymaže.

 

Ako mám aktualizovať svoje osobné údaje?

Používateľ sa zaručuje, že osobné údaje, ktoré spoločnosti ETL SPAIN HOLDING prostredníctvom tohto Portálu poskytol sú pravdivé, správne, aktuálne a úplné. Používateľ je zodpovedný za to, že spoločnosti ETL SPAIN HOLDING oznámi akúkoľvek zmenu alebo aktualizáciu týchto údajov, odoslaním správy na poštovú alebo elektronickú adresu uvedenú v časti „Ako si uplatním svoje práva? a podľa pokynov v nej uvedených.

 

Čo sa stane, ak spoločnosti ETL SPAIN HOLDING poskytnem údaje od tretích strán?

Vo všeobecnosti sa používateľom zakazuje poskytovať osobné údaje týkajúce sa tretích strán. V prípade, že používateľ poskytne osobné údaje tretích strán, musí tieto osoby pred zahrnutím alebo oznámením ich údajov spoločnosti ETL SPAIN HOLDING informovať o obsahu týchto Zásad ochrany osobných údajov. Používateľ zaručuje, že získal predchádzajúci súhlas týchto tretích strán na poskytovanie ich osobných údajov spoločnosti ETL SPAIN HOLDING na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

 

Ako si uplatním svoje práva?

Používateľ môže udelené súhlasy kedykoľvek odvolať, ako aj požiadať spoločnosť ETL SPAIN HOLDING o potvrdenie, či jeho osobné údaje spracúvame, a ak áno, získať k nim prístup. Podobne môžete požiadať o opravu nepresných údajov alebo prípadne požiadať o ich vymazanie keď, okrem iného, údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené.

Tiež za určitých okolností môže používateľ požiadať o obmedzenie spracovania svojich údajov, v takom prípade ich budeme uchovávať len na uplatnenie alebo obhajobu reklamácií. Za určitých okolností môžete tiež namietať proti spracovaniu vašich údajov. Spoločnosť ETL SPAIN HOLDING prestane spracúvať osobné údaje, s výnimkou závažných oprávnených dôvodov, či v prípade uplatnenia alebo obhajoby prípadných reklamácií. Nakoniec, ak je to potrebné, používateľ si môže uplatniť právo na prenosnosť na získanie údajov v elektronickom formáte alebo ich prenos inému subjektu.

Na tieto účely môžete použiť nasledujúce kanály, vždy priložte fotokópiu vášho občianskeho preukazu alebo iného dokumentu, ktorý vám umožní preukázať vašu totožnosť:

  • Poštou na adresu: Calle Mallorca 272 – 08037 Barcelona, Španielsko
  • E-mailom na info@etl.es

Nakoniec, v prípade, že používateľ si je vedomý alebo sa domnieva, že udalosť môže zahŕňať porušenie platných predpisov o ochrane údajov, môže kontaktovať nášho bezpečnostného manažéra a podať sťažnosť na Španielsky úrad na ochranu údajov.

 

Aktualizácie a zmeny Zásad ochrany osobných údajov

Spoločnosť ETL SPAIN HOLDING si vyhradzuje právo na zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov. Keď sa takéto zmeny nastanú, budú používateľom oznámené prostredníctvom správ na Portáli, e-mailom alebo akýmkoľvek iným vhodným postupom v závislosti od okolností.

Diese Aktion wird von der SOC gefördert und subventioniert und zu 100 % aus dem Europäischen Sozialfonds im Rahmen der Reaktion der
Europäischen Union auf die COVID-19-Pandemie finanziert
Subvención DE